OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO HB PARTNERS.

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego HB Partners" określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników z serwisu o nazwie "e-baza", w którego ramach HB Partners zamieszcza informacje dotyczące tematyki nieruchomości i finansów.

 • DEFINICJE

  Użyte w "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego HB Partners" sformułowania oznaczają:

  • HB Partners - firmę HB Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 386307, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 9.800.000 zł w całości opłaconym, REGON: 141012293, NIP 527-254-59-11, będącą twórcą oraz właścicielem praw do serwisu tematycznego, uprawnioną do dysponowania jego zasobami.
  • Serwis - serwis tematyczny HB Partners, poświęcony tematyce nieruchomości oraz finansów.
  • Zasoby serwisu - udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego HB Partners SA". Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny.
  • Serwis informacyjny - zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.
  • Użytkownik - osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

 • OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

  1. Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu.
  2. Home Broker zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
   • MS Internet Explorer od 8.0,
   • Firefox od 3.0,
   • Chrome od 10.0,
   • Opera od 10.0.

   Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

 • ZOBOWIĄZANIA HB Partners

  HB Partners zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

 • ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego HB Partners SA" oraz z dobrymi obyczajami.
  2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

  1. HB Partners oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). HB Partners nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
  2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.
  3. HB Partners nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

  1. Na podstawie odrębnych zgód osoby, której dane dotyczą, wyrażonych poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na formularzu, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez HB Partners:
   • w zakresie niezbędnym do oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących z HB Partners S.A., w szczególności w ramach pośrednictwa nieruchomościowego i finansowego, w tym przedstawiania form inwestowania środków finansowych, pomocy w wyborze oferty kredytowej oraz prezentowania ofert ubezpieczeniowych;
   • w celu przesyłania informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).
   • w celu ich udostępnienia w zakresie obejmującym imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33, w celach marketingowych, obejmujących oferowanie produktów i usług podmiotów współpracujących z Open Finance S.A., w szczególności w ramach pośrednictwa Open Finance S,A. polegającego na przedstawianiu form inwestowania środków finansowych, pomocy w wyborze produktów finansowych, ubezpieczeniowych oraz inwestycyjnych.
   • w celu ich udostępniania na potrzeby realizacji działań marketingowych Getin Noble Bank S.A., z siedzibą w Warszawie (01-208) ul. Przyokopowa 33, w zakresie obejmującym imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej
  2. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest HB Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym za Państwa dobrowolnie wyrażoną zgodą w celu oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących z administratorem oraz w celu przesyłania informacji handlowych. Na podstawie odrębnie udzielonych przez Państwa zgód Państwa dane osobowe mogą być udostępnione Open Finance S.A. oraz Getin Noble Bank S.A., a także innym podmiotom współpracującym z administratorem. Jednocześnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  3. Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres kontakt@e-bazanieruchomosci.plstosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
  4. Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo w każdym czasie odwołać niniejszą zgodę. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do Administratora Danych (kontakt@e-bazanieruchomosci.pl) stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.
  5. Szanowni Państwo, HB Partners SA. realizując obowiązek, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy uprzejmie informuje, że administratorem Państwa danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, numer telefonu i adres email jest HB Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33. Na podstawie odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody powyższe dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z administratorem. Jednocześnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

  1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  2. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.
  3. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.
  4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Home Broker oraz na adres e-mail: kontakt@e-bazanieruchomosci.pl
  5. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: kontakt@e-bazanieruchomosci.pl
  6. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez HB Partners zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
  7. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
  8. W przypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy.

Warszawa ul. Przyokopowa 33

Wszelkie prawa zastrzeżone 2021